Aktualności » Ważne stanowisko Rady Woli

W dniu 1.04.2015 r. Rada Dzielnicy Wola jednogłośnie przyjęła stanowisko, w którym wyraziła poparcie działań prowadzonych przez Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy zmierzających do uznania Cmentarza Powstańców Warszawy za „Pomnik Historii”.

 

Rada Woli

Rada Woli

STANOWISKO

Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
przyjęte na V/2015 Sesji Rady Dzielnicy Wola
w dniu 1 kwietnia 2015 roku
w sprawie uznania Cmentarza Powstańców Warszawy
za „Pomnik Historii”

Działając na podstawie § 13 ust. 1 pkt 8 statutu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32 poz. 453 z późn. zm.) Rada Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zajmuje następujące stanowisko:

Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wyraża stanowisko popierające Komitet ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, od lat walczący o godność pochowanych na Cmentarzu Powstańców Warszawy w podjętych działaniach, zmierzających do uznania Cmentarza Powstańców Warszawy za „Pomnik Historii”.

Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy uznaje wyjątkowe i niezaprzeczalne wartości historyczne i zabytkowe Cmentarza Powstańców Warszawy oraz ponadregionalne, utrwalone w świadomości społecznej jego znaczenie dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Cmentarz Powstańców Warszawy to niezwykłe miejsce pamięci o poległych i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Na wolskim cmentarzu spoczywa powstańcza Warszawa – ciała i prochy ponad 100 tys. osób, nie tylko żołnierzy, walczących o wolność. Przypomina także o tragedii ludności cywilnej, która doznała ogromnych cierpień z ręki niemieckiego okupanta.

Ustanowienie terenu Cmentarza „Pomnikiem Historii” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będzie wyrazem hołdu oraz pamięci o powstańcach heroicznie walczących na rzecz wolnej Polski. Nadanie odpowiedniej rangi cmentarzowi wprowadzi Cmentarz Powstańców Warszawy do panteonu pomników historii najważniejszych wydarzeń naszego kraju.

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy
Ewa Statkiewicz

 

Rada Woli z burmistrzem Krzysztofem Strzałkowskim (pierwszy z lewej)

Rada Woli, z burmistrzem Krzysztofem Strzałkowskim (pierwszy z lewej)

 

Wsparcie dla tej inicjatywy deklaruje także Urząd Dzielnicy Wola.

Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola:

Chcemy aktywnie włączyć się w działania podejmowane przez Komitet i w miarę możliwości pomóc organizacyjnie i proceduralnie, bo jest to ważny projekt nie tylko dla Woli, ale i całego miasta.

Rozmowy w tej sprawie prowadzone są już m.in. z Kancelarią Prezydenta RP. Ich celem jest ustalenie precyzyjnego harmonogramu działań, tak aby Cmentarz jak najszybciej stał się oficjalnie „Pomnikiem Historii”.

Cmentarz Powstańców Warszawy to niezwykłe miejsce pamięci o poległych i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Na wolskim cmentarzu spoczywa powstańcza Warszawa – ciała i prochy ponad 100 tys. osób, nie tylko żołnierzy, walczących o wolność.

Ustanowienie terenu Cmentarza „Pomnikiem Historii” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będzie wyrazem hołdu oraz pamięci o powstańcach heroicznie walczących na rzecz wolnej Polski.

Procedura postępowania uznania Cmentarza i Parku za Pomnik Historii.

  1. Złożenie Wniosku do Konserwatora Zabytków, a po jego zaopiniowaniu, przekazanie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  2. Narodowy Instytut Dziedzictwa weryfikuje dokumentację i wydaje opinię dla Ministra o zasadności Wniosku.
  3. Wniosek opiniuje Rada Ochrony Zabytków
  4. Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotowuje projekt rozporządzenia Prezydenta RP z uzasadnieniem.
  5. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego akceptuje całość wniosku z dokumentacją i przesyła do Kancelarii Prezydenta RP.
  6. Prezydent, po akceptacji Wniosku, podpisuje Rozporządzenie i ogłasza je w Dzienniku Ustaw.

Żródło: mat. prasowy UD Wola